torsdag 7 januari 2016

Zenergy - Vinnare på bostadskrisen

Analys av Zenergy.

Zenergy är ett bostadsbolag som skall lösa bostadsbristen för främst studenter och asylsökande.

Affärsidé:

Zenergy tillverkar produkter för dig som har höga krav på effektivitet och säkerhet. Med grunden i vårt egenutvecklade och patenterade ZIP-Element, levererar vi ZIP-Bomoduler och ZIP-Byggbodar över hela Sverige. Till människor som vill bo eller bygga smart, energieffektivt och brandsäkert.

Man satsar på att underlätta byggandet av student- och asylboende som nu eftertraktas med tanke på den höga bristen av just dessa bostäder. Vi har alla märkt hur bristen efter dessa bostäder tär på samhället då kön för studentboenden är flera år och samtidigt har vi ingen plats för nyanlända flyktingar. 

Zenergys produkter:

ZIP - Byggbodar
ZIP - Bomoduler
ZIP - Element

ZIP - Byggbodar:

Det blir allt högre krav på energieffektiva byggarbetsplatser. Att välja energioptimerade och miljösparande byggbodar är ett steg i helt rätt riktning. Zenergy tillverkar byggbodar med höga krav på energieffektivitet och miljöpåverkan. Vi är huvudleverantör av byggbodar till Skanska Maskin AB och tidigare vinnare av Energisparpriset, så visst kan vi effektivisera din byggarbetsplats också.

Användningsområden:

Bygg-, redskaps- och kontorsbodar till byggarbetsplatser. Byggbodarna finns i olika storlekar anpassade till marknadens krav. Samtliga byggbodar är dockningsbara och kan staplas tre i höjd, utan extra förstärkning.

Lång livslängd och låg energiförbrukning:

Byggbodarna har bästa möjliga inomhusmiljö och har en livslängd på upp till 30 år. Det get ett högt andrahandsvärde. ZIP-Elementet används såväl som i väggar, tak och golv. Med de tunna väggarna blir boytan större men behåller ett bra energivärde. Det gör att byggbodarna får en energiförbrukning på 48 kWh/m2 per år. Det är väldigt lågt.

Brandsäkert
Energieffektivt
Kostnadseffektivt
Större boyta
Lång livslängd
Fukt- och mögelresistent

http://zenergysystem.se/zip-byggbodar/

ZIP - Bomoduler:

Efterfrågan på energieffektiva bostäder är stor och bostadsbristen i Sverige är ännu större.  Bostadsbyggandet i Sverige ökar, men det räcker tyvärr inte. För att Sverige ska kunna möta befolkningstillväxten måste vi bygga ytterligare 20000 bostäder per år. Zenergy tillverkar tillfälliga och permanenta bostäder med höga krav på energieffektivitet och miljöpåverkan.

Användningsområden:

Tillfälliga och permanenta bostäder, som kontorsmoduler, skolor, dagis, asylboende, äldreboende och studentboende m.m. Modulerna finns i olika storlekar anpassade till marknadens krav. Samtliga moduler är dockningsbara och kan staplas tre i höjd, utan extra förstärkning.

Lång livslängd och låg energiförbrukning:

Bomodulerna har bästa möjliga inomhusmiljö och har en livslängd på upp till 30 år. Det get ett högt andrahandsvärde. ZIP-Elementet används såväl som i väggar, tak och golv. Med de tunna väggarna blir boytan större men behåller ett lågt U-värde. Det gör att bomodulerna får en energiförbrukning på låga 32-45 kWh/m² per år. Beroende på hur många lägenheter som befinner sig under samma tak och i vilken klimatzon de befinner sig i.

Brandsäkert
Energieffektivt
Kostnadseffektivt
Större boyta
Lång livslängd
Fukt- och mögelresistent

http://zenergysystem.se/zip-bomoduler/

ZIP - Element (väggisolering):

Med ökade energi- och brandkrav och en pågående bostadsbrist måste vi bygga smartare, mer energieffektivt och brandsäkert. Med rätt material kan vi lösa dessa utmaningar. Zenergy ZIP-Element är ett modernt och högkvalitativt byggelement för väggar, tak och golv. ZIP-Elementet är fukt- och mögelresistent och ger extremt god isolering. Dessutom är det helt obrännbart.

Användningsområden

ZIP-Elementet kan användas som väggelement, tak- och golvbjälklag samt i utfackningsväggar. Det lämpar sig i konstruktioner för lågenergi- och passivhus men också för större byggen. I en- till treplansbyggnader behövs inga andra bärande konstruktioner än ZIP-Elementen – det innebär att byggtiden kan kortas dramatiskt. I högre byggnader blir ZIP-Elementen effektiva utfackningsväggar i bärande konstruktioner. Jämfört med den traditionellt reglade väggen får du ett rationellt arbete, och en vägg helt utan köldbryggor.

Energieffektivt och kvadratsmart byggande

Med ZIP-Element kan du bygga energieffektivt och kvadratsmart. En normal väggtjocklek i en näranollenergibyggnad är drygt 40 cm. Med ZIP-Elementet blir väggen ungefär hälften så tjock. För en villa i snittstorlek i Sverige ger det ca 10m². Som du kan använda till större boyta, eller mindre markavtryck. Trots de tunna väggarna ger ZIP-Elementet riktigt låga U-värden.

Brandklasser A1 och EI60
Kvadratsmart
Fukt- och mögelresistent
Energieffektivt
Låga U-värden
Inga köldbryggor


Företaget:

Bokslut per den 30/6
Belopp i KSEK

                                                                             2015                                                     2014
                                                                           (jan-juni)                                              (jan-jun)
  
Rörelsens intäkter                                               31 037                                                 13 539
Rörelsens kostnader                                          -32 852                                                -18 392
Rörelseresultat                                                   -1 815                                                  -4 853
Resultat efter finansiella poster                          -1 842                                                  -4 881
Årets/periodens resultat                                     -1 842                                                  -4 881

Intäkterna steg med 129 % för perioden. 

Kostnaderna steg i förhållande med 78 %, alltså positiv då man expanderar utan att dra på sig större kostnader. 

Årets resultat förblev negativt men i förhållande till utvecklingen och med tanke på hela 129 % vinsttillväxt är detta helt naturligt och bättre än många andra utvecklingsbolag som får större förluster då man expanderar.

Eftersom man inte sammanställt räkenskapsåret för 2015 är detta den senaste rapporten men man kan också jämföra med tidigare år som t.ex. 2014 / 2013 med hela räkenskapsår.

Hela bokslutsår
Från 2013 till 2014 ökade vinsten från 4,485 miljoner till 39,5 miljoner. En vinsttillväxt på hela 780 %. Detta med ökade kostnader på 250 %, högst imponerande. Resultatet försämrades med 30 % men med tanke på tillväxten är detta fruktansvärt bra. 

Man hade den 30/6, sex miljoner i eget kapital. Väldigt imponerande då man inte finansierat hela expansionen med ytterligare skulder. Likvida medel uppgick till 3,7 miljoner.

I nutid:

Man har nu genomfört via noteringen på Aktietorget en nyemission som inbringat 25 miljoner kr. 

Genom en teckning på 60 procent av emissionen säkras därmed tillräckligt kapital för att trygga Bolagets verksamhet under minst 12 månader. I de fall emissionen inte tecknas till minst 15 000 000 SEK kommer emissionen inte att fullföljas

Man har därmed fått in 10 miljoner mera som kan översättas till 8 månader till. Alltså 20 månader av verksamheten är säkrad.

Ägarna har via lock-up säkrat en stor del av sitt egna kapital och får inte sälja. 
Vi kan också positivt se att insider köp har gjorts nu i december.


Historik: 
2009 bolaget grundas och kapitaliseras genom två aktieägarspridningar.

2010 förfrågan på byggbodar från Lambertsson Sverige AB. Prototyp på byggbod. Försäljning till Lambertsson Sverige AB. Omsättning 210 000 SEK.

2012 invigning av fabriksanläggningen för aktieägare, kunder och leverantörer. Leverans av 11 kontorsbodar i sammanhängande enhet till företag inom PEAB gruppen. Påbörjan av lanseringsfas för väggelement och utfackningsenheter. Order på bygg och kontorsbodar till Skanska Maskin AB. Testresultat från SP i Borås. Låga energivärden. Omsättning 18 666 567 SEK (+183 procent).

2013 leveranser till PEAB ́s bygge av nya nationalarenan Swedbank Arena i Solna. 48 byggbodar levereras till Lambertsson Sverige AB. Order på kontorsbodar till Rådasand (PEAB gruppen).
Ny fabriksanläggning på Lovsjö Bruk strax utanför Jönköping. Produktionskapaciteten fyrdubblas. Utveckling av lågenergi bod. Omsättning 6 600 000 SEK (+3500 procent).

2014 startade man produktionen som huvudleverantör till Skanska Maskin AB. Utveckling av 13 nya produkter. Kapitalisering genom nyemission. Totalt har 200 bodar levererats under året. Omsättning 39 500 930 SEK (+756 procent).

2015 Brygglån på 6 100 000 SEK och ett optionsprogram. Nyemission på 25 000 000 SEK. Samarbeten med stora Europeiska poten- tial kunder etableras och intensifieras. Aktiv marknadsföring av Zenergys pro- dukter påbörjas. Samarbete med Yellon undertecknas inför lanseringen av ZIP-Elementet på Nordbygg- mässan 2016. Intresset för ZIP-Bomoduler ökar mar- kant. Effektivitetsarbetet i fabriken parallellt med lägre inköpskostnader och ge- nomförda prishöjningar efterlämnar en påtaglig effekt. Avsiktsförklaringar undertecknas med nya potentiella kunder till fakturerings- värden på över 100 MSEK per år.
Som resultat av pågående förhandlingar med potentiella kunder påbörjas plane- ringen av att flytta delar av produktionen till nya fabrikslokaler.
Projekt initieras för notering av Zenergys aktier på en marknadsplats under Q4-2015.

På fem år har man alltså byggt ett gasell företag (Om ni läser DI). Detta är entreprenörskap i ett nötskal då man utvecklat en enormt framgångsrikt företag. Omsättning & vinsttillväxten är enorm.

I framtiden:

Zenergy har ett flerårsavtal med Skanska Maskin AB som omfattar 250 moduler per år. Kapaciteten för företaget är endast 500 moduler i dagsläget och efterfrågan från våra potentiella kunder indikerar en årlig volym på över 1000 moduler.

Företaget Zenergy AB har på kort tid gått från prototypbyggnation till fullskalig serieproduktion av olika typer av moduler. Bolagets kunder utgörs av bland andra Lambertsson Sverige AB, helägt dotter- bolag till Peab AB, Cramo, Skanska Maskin AB och Icuro. Efterfrågan på arbetsbodar är enorm och drivs på av stora infra- strukturprojekt och ändrade energikrav. Fokus i byggindustrin har länge legat på att sänka energiåtgången i våra bostäder. En utveckling som nu fokuserar mot att sänka energiåtgången även under själva byggfasen. Målsättningen är att växa ytterligare och snabbare genom att utnyttja Zenergys starka fördelar på energisidan. Zenergys lågenergimodul finns som bygg- bod och boendemodul.

Uthyrning

Fler än hälften av alla högskolekommuner (43 st) bedömer att det finns ett under- skott på studentbostäder. De råder störst brist på studentbostäder i de större högskolekommunerna. Cirka 76 % av landets kommuner uppger att de har ett under- skott på bostäder för ungdomar. Det är
en ökning med 14 procentenheter jämfört med föregående år. Några av anledningar- na till underskottet uppges vara:
• Det finns för få små lägenheter
• Lediga små lägenheter är för dyra för ungdomar
• Lediga lägenheter är för stora för de flesta ungdomshushållen
Zenergys bomoduler är på 15-27 m2 vilket är en fördelaktig storlek för de flesta studenter och ungdomshushåll.
Det tillverkades 34 049 lägenheter i Sverige år 2014. Lägenheter är en av de jämförbara enheterna för att mäta bostadsbyggande i Sverige.

Med begreppet lägenheter menar man alla typer av permanent boende – villor, flerbostadshus, radhus, hyreshus m m. Politiskt pratar man idag om bostadsbrist och fram till 2020 måste det tas fram ytterligare 250 000 lägenheter för att klara efterfrågan. Det innebär en nybyggnation av ca 70 000 lägenheter per år fram till 2020 – alltså en fördubbling mot den takt som gällt 2014. Framtidspotentialen på kort sikt borde alltså vara god för ett system som kan effektivisera byggandet. Zenergy riktar in sig mot småhusindustrin som 2014 stod för 5 300 lägenheter av totalen 34 049 lägenheter.

När det kommer till asylboenden råder det brist på bostäder och efterfrågan
förväntas öka ytterligare på grund av den rådande situationen i omvärlden. Detta skapar goda förutsättningar för en stark utveckling på den svenska uthyrnings- marknaden framöver.

Byggsektorn:

Under andra kvartalet 2015 lyfte bygginvesteringarna bland annat tack vare hus- hållens ökade efterfrågan på reparation och underhåll. Den globala tillväxten har fortsatt varit modest, där en av anledning- arna är den fortsatta inbromsningen av Kinas BNP-tillväxt. Det som pekar på att den globala tillväxten kan förbättras är utvecklingen i USA samt Japan som ökat takten efter inbromsningen under fjolåret. Den svenska riksbankens fortsatta mål att öka inflationen genom stödköp av statspapper och sänkt reporänta skapar en svagare krona gentemot både dollarn och euron. Detta hjälper till att stärka den svenska utrikeshandeln. Dessa faktorer har skapat en fortsatt stark utveckling för byggindustrin under andra kvartalet 2015.

Byggbodar:

I Sverige finns det mer än 40 000 byggbodar (storlek cirka 25 m2) som är i drift vid normal byggkonjunktur. De är i huvudsak eluppvärmda och med bristande isolering i förhållande till dagens krav. Merparten av byggbodarna byggdes på 80-talet och drar ca 7-8 000 kWh per bod och år elenergi. Livslängden på en klassisk byggbod är beräknad till ca 20 år. För att minimera byggbodarnas värmeförluster ges det förslag på åtgärder, bland annat bättre isolering, bättre fönster, tätare konstruktion och värmeåtervinning. 

En standard- bod använder idag 330 kWh/m2 (7-8000 kWh/bod) vilket är långt över Boverkets byggregler (BBR) för småhus med elvärme som ligger på 55 kWh/m2. Zenergy ligger idag på en nivå på 48 kWh/m2. Efterfrågan på arbetsbodar är idag enorm och drivs på av stora infrastrukturprojekt och ändrade energiregler. En tydlig trend som kan noteras är uppmärksamheten kring brandsäkra byggbodar och bomoduler där Zenergy ligger i framkant

2015 är året då globala koldioxidutsläpp måste börja sjunka för att vi skall klara temperaturmålet på max två graders ökning. Dagens globala CO2 utsläpp i kom- bination med den ökade konsumtionsni- vån är ohållbar. Eftersom cirka 40 % av all energi inom EU området används till att temperera våra bostäder står byggindustrin inför fortsatt stora förändringar.
Målet enligt EU-kommissionens revidera- de byggdirektiv är att byggnader inte ska ha någon nettoförbrukning av energi år 2019. Det innebär att nya byggnader från år 2019 ska producera lika mycket energi som de använder. Man talar om nollenergi. Energianvändningen i byggnader utgör ungefär 30 % av Sveriges totala energian- vändning. Här ligger Zenergy i framkant med sin patenterade ZIP-teknik som endast förbrukar 48 kWh/m2.

Byggmaterialsektorn

I Sverige omsätter byggindustrin över 500 miljarder kronor per år och sysselsätter över 300 000 personer. Tillsammans utgörs byggindustrin av mer än 93.000 företag, där de tre största företagen omsätter 30 miljarder kronor och har över 10 000 anställda.

Byggmaterialföretagen i Sverige omsätter i sin tur mer än 150 miljarder kronor varje år. De måste ständigt anpassa sig till miljö- och energikrav och rationella arbetsmetoder.
Eftersom alla byggnader inom en snar framtid ska vara nära nollenergibyggnader kommer det att krävas en förändring på byggmaterielmarknaden. Leverantörerna måste kunna leverera energieffektiva byggmaterial.

Här finns stor potential för Zenergy att bryta ny mark i byggmaterialbranschen. Snittstorleken på småhus år 2014 var 149 kvadratmeter. Ytterväggarna utgör 280 – 300 kvadratmeter per lägenhet beroende på planlösningen. Småhusin- dustrin levererade alltså drygt 1 500 000 kvadratmeter yttervägg 2014. Till detta kommer takelement och golvbjälklag. Det är till ytterväggar, tak och bjälklag som Zenergys patenterade ZIP-Element främst används.

Normala väggkonstruktioner i småhus består av reglar och isolering mellan skrivmaterial (gips, OSB och liknande). Här kan Zenergy ZIP-Element ersätta alla ingående material i en traditionell vägg. Dessutom blir produktionstiden extremt mycket kortare för den som bygger.
I flerbostadshus finns det grovt sett två stomtyper; tunga stommar (betong) och lätta stommar (stål eller trä). Zenergy ZIP-Element har en naturlig plats i båda typerna, som utfackningsväggar där hela färdiga väggelement lyfts på plats i stommen. Med Zenergy ZIP blir både transporterna och lyften lättare och arbetstiden betydligt kortare.

Mål

Uttryckt i ekonomiska termer är Bolagets mål att inom 3 år ha uppnått en omsättning som överstiger 250 000 000 SEK med en vinstmarginal på 10 procent.

Aktien:

Med tanke på att man knappt hinner med att producera tillräckligt med moduler kan man säkert säga att man når förra årets med råge. Om man lägger till förra årets vinst för månaderna 6-12 får man ett EBIT för 2015 på ca 60 miljoner får vi P/E *20 aktiekursen 119 kr.

60 000 000 / 10 000 000 = 6
7 / 6 = 1,17
20 / 1,17 = 17
17 * 7 = 119

Med en vinstmarginal på 10 % = 6 miljoner. 
Ger detta oss aktiekursen: 11,9 kr

Omvärlden:

Med tanke på krisen i mellanöstern kan vi se fortsatt efterfrågan av bostäder för asylsökande. 
Med tanke på bostadskrisen för studenter kan vi se fortsatt efterfrågan av bostäder.
Med tanke på bristen av byggnadsmoduler för företagen kan vi också där se ökade efterfrågan.

En annan intressant tanke är att med tanke på alla bränder kan det vara ett smart alternativ att köpa från Zenergy då bostaden är brandsäker.

Allt talar för bolaget och konkurrenterna är värderade till enormt mycket mer. Allt talar för Zenergy och jag skulle sätta en riktkurs på ca 20 kr inom en vecka och ca 30-35 kr om en månad. Men med tanke nyhetsflödena från asylbristen och studentbristen kan vi nå ännu högre höjder. Tillväxten är oändligt för ett sådant litet företag som Zynergy. 

Läs gärna börsprospektet http://zenergysystem.se/wp-content/uploads/2015/10/Zenergy-Borsprospekt.pdf då det är från den jag tagit mest info. Man nämner flera intressanta saker som att man t.ex. har upphandlingar om flera 100 miljoner.

Disclaimer
[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar