fredag 8 januari 2016

Raybased

Raybased

Raybased är ett svenskt teknikbolag som verkar inom det område som populärt kallas Internet of Things (IoT), dvs. fysiska enheter som kopplas upp mot internet.

Affärsidé:

Raybased implementerar IoT i kommersiella fastigheter genom att utveckla och sälja ett öppet trådlöst system för avancerad fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem.

Ägarstruktur:
3 758 000 aktier tillhör stabila, långsiktiga ägare.

Sedan tillför nyemissionen ca 1 700 000 aktier för marknaden.

Ägarna:
Ett erfaret team som har gjort resan förut.

Raybaseds drivs av ett team med mycket gedigen erfarenhet av att bygga upp teknikbolag. Bolagets styrelseordförande Jonny Sandberg är medgrundare till Caran och XDIN som idag är miljardbolag som ingår i stora noterade koncerner som Semcon och Alten. Bolagets utvecklingschef Jan Ryderstam har ansvarat för avancerad teknikutveckling inom elsystem på Volvo Cars. Bolagets VD Lars Granbom har byggt upp flera mindre teknikbolag och kommer närmast från en tjänst som Vice President Sales & Marketing hos Sivers IMA. Därutöver finns ytterligare kompetens inom fastighetsautomation, M&A och teknikutveckling.

Marknaden:
Raybased implementerar IoT i kommersiella fastigheter genom att utveckla och sälja ett öppet trådlöst system för avancerad fastighetsautomation; en marknad som värderas till 180 miljarder USD år 2020 (Memoori).

Internet of Things utvecklas snabbt
Det sker en mycket snabb teknikutveckling inom Internet of Things, och som kan liknas vid de senaste årens snabba utveckling av smartphones och appar. Idag står fastigheter inför samma utveckling, inte minst därför att stora digitala bolag som Google, Samsung och Apple letar efter nya områden där de kan utforma tjänster baserat på den stora mängd användardata som dessa bolag har tillgång till. Ett sådant exempel är Googles köp av Nest Labs för 3,2 miljarder USD år 2014. Nest Labs utvecklar smarta termostater som anpassar värmen i en fastighet baserat på de boendes levnadsvanor, väder och önskemål om komfort och energibesparing. Inom en nära framtid förväntas fler liknande tjänster utvecklas, vilket är en viktig marknadsdrivkraft för Raybased.

Försäljning:
Raybaseds erbjudande till marknaden.
Det har länge talats om smarta hem och uppkopplade fastigheter men trots det har marknaden inte tagit fart på allvar ännu. Den främsta anledningen är att det har saknats ett flexibelt professionellt system som kan integrera den stora mängd system och lösningar som idag finns på marknaden. Åtminstone till en rimlig kostnad. Raybaseds system utvecklades mot bakgrund av detta marknadsbehov. Bolaget erbjuder ett trådlöst system som är designat för att vara driftssäkert och mycket flexibelt och med hög kompatibilitet mellan olika standarder och protokoll. Systemet kan dessutom växa med framtida teknikutveckling. Det är en flexibilitet som är helt unik och som minimerar fastighetsägarens tekniska inlåsningsrisk.

Man kan uppnå energibesparing på 20-40%. Man uppnår förbättrad förståelse för hur lokaler nyttjas. Driftkontrollen av fastighet förenklas vilket innebär reducerad kostnad. Högre boendekomfort innebär höjd hyra och högre intäkter för fastighetsägaren. Vid installation i nybyggnation kommer byggkostnaden att sjunka då ca 30% mindre kabel behöver dras i fastigheten samt att enklare varianter av brytare och styrdon kan installeras. Det sparar material- och arbetskostnad.

Kostnaden för installation i en fastighet blir lägre med Raybased system jämfört med ett traditionellt elsystem eftersom mängden kabeldragning minskar med ca 30%. Vid jämförelse med andra byggnadsautomationssystem kommer kostnaderna att halveras. Anledningen är att dessa kräver omfattande kablage och planering samt kunskapskrävande installation och driftsättning. Raybased överlägsna kostnadseffektivitet och flexibilitet möjliggör installation i en mycket större andel av byggnadsbeståndet än vad som är ekonomiskt realistiskt med dagens teknik.

Raybased har funnit en s.k. sweet spot på marknaden som är ombyggnationer av befintliga kommersiella fastigheter. Här kan systemet enkelt integrera de äldre lösningar som finns i en fastighet, koppla upp fastighetens funktioner mot nätet, och erbjuda fastighetsägaren styrning och optimering via appar. Med hjälp av systemet kan fastighetsägaren minska energiförbrukningen, förenkla driften och erbjuda hyresgäster ökade mervärden då de själva kan styra t.ex. belysning, säkerhetssystem och värme via en smartphone.

Raybased kommer fokusera på den svenska marknaden under 2016, men siktar på att inleda en global expansion redan under 2017. Ledningens ambition är att bygga upp bolaget till en mognad som gör det till en attraktiv förvärvskandidat för större globala aktörer.

http://www.inwestcorp.se/nyheter/raybased-erbjuder-allmanheten-att-investera-i-bolaget-infor-notering-pa-aktietorget/
http://www.raybased.com/investerare/content/uploads/2015/11/Analy-av-Raybased-2015-11-15.pdf

Lansering:

Raybased är på god väg mot kommersialisering
Bolaget befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede och kommer under våren 2016 genomföra en bred marknadslansering av systemet. Det händer mycket i bolaget och det kan vara särskilt värt att nämna att:
– Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Bravida om marknadslansering av Raybaseds system i Sverige.
– Under hösten 2015 genomfördes tester av systemet tillsammans med Castellum Eklandia som visade mycket goda resultat för en långdistansfunktion som fastighetsägare har ett stort behov av idag.
– Bolaget har precis påbörjat den första kommersiella installationen hos kund.

Frågor ställda i i en intervju till styrelseordförande Jonny Sandberg:

Hur säkert och pålitligt är systemet?
Systemet är helt distribuerat. All styr- och reglerfunktionalitet är distribuerad mellan noderna och fördelad så att så mycket som möjligt av besluten läggs så nära styrdonen som möjligt. Alla noder har egendiagnos, kombinerad med övervakning av närliggande noders funktion.Elektriska laster, elkvalitet och säkringsfel kan övervakas. Informationen finns lagrad i systemets alla noder och lagras på lokal server och i molnet. Informationssäkerheten är av stor vikt för kunder, vårt varumärke och vår förmåga att säkra våra intellektuella tillgångar. Målet är att vi skall säkerhetscertifiera hela informationskedjan.


Vid vilken omsättning når ni break even?
2,5 Miljoner per månad = 30 Msek på rullande 12-månaders basis.

Hur kommer intäkterna att fördelas mellan hårdvara och mjukvara?
Under systemets etableringsfas kommer största delen av inkomsterna att komma från försäljning av hårdvara. Senare kommer inkomsterna från tjänster att bli dominerande.

Vilka konkurrenter har ni idag och vilken konkurrens ser du i framtiden?
Våra främsta konkurrenter är de företag som erbjuder traditionella automationslösningar, t.ex. baserat på KNX. Det är bristerna hos dessa system som ger oss ett tydligt marknadssegment. Hemautomation ser vi däremot inte som konkurrerande, utan denna ökar istället medvetandet kring och efterfrågan och förväntningarna på användarvänlig byggnadsautomation.

Vilken teknikrisk finns i produkten?
För att gå upp i försäljningsvolym behövs effektivt verktygsstöd för konstruktion och installation. Den utvecklingsinsatsen är tidskritisk.

Samsung köpte en konkurrent till er i somras. Vad innebär det för er som bolag?
Smart Things är inte en konkurrent till Raybased. Deras/Samsungs hub kopplar samman hemautomationsprylar. Det är snare en möjlighet för oss att samverka med dessa prylar, som inte är en del av byggnadsautomation.

Har ni resurser för att hänga med i den tekniska utvecklingen?
Raybased har en mycket god förståelse för tekniktrender och tillgänglig teknik. Vi har också god tillgång till teknisk kompetens för att kunna utnyttja tekniken. Vår filosofi är dock att inte i onödan ägna oss åt teknisk grundutveckling utan att bygga en väl fungerande helhet som utnyttjar så mycket som möjligt av befintliga lösningar.

Hur stor del av affären är återkommande underhåll, uppgraderingar mm?
I början är denna del liten men den är växande och framöver kommer den att bli stor. Effektiv drift och underhåll är viktigt för totalekonomin.

Var är ni om tre år och hur stor marknadsandel har ni då?
2018 har vi en omsättning över 100 miljoner kronor. Marknaden för denna typ av produkt är
stor så att säga del av denna marknad blir inte rätt. Vi kommer att växa så fort vi kan och skapa förutsättningar för fler aktörer att marknadsföra Raybaseds system.

http://www.raybased.com/investerare/content/uploads/2015/11/Analy-av-Raybased-2015-11-15.pdf

Aktien:
Detta är ett teknikbolag som kan komma att bli ledande globalt. Detta då man skall satsa internationellt strax efter den nordiska lanseringen. Man har också fått stöd från energimyndigheten på 5,5 miljoner. 

Börsvärdet ligger på ca 120 miljoner runt 22 kr. En rimlig värdering sett till möjligheterna som är stora, som många andra listade bolag på aktietorget, skulle en värdering på ca 200-300 miljoner inte vara omöjligt. Detta sett till de erfarna ägarna och det stora intresset från marknaden.

Det är svårt att sia om framtida kurser men om flera andra bolag med lika eller mindre marknadspotential kan värderas upp till ett BV på ca 300 miljoner är det rimligen troligt för Raybased med.

Infon har jag främst sammanställt från lite olika material. I denna analysen har jag inte skrivit mycket alls då jag hittat väldigt god sammanställd info. Det skulle vara onödigt att skriva om bra skrivna texter. Detta då jag främst ville sammanställa lite info för de som är intresserade.

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar