onsdag 24 februari 2016

Ad City Media - Undervärderad raket

Ad City Media

Hjälper företag att synas.

Affärsidé

AdCityMedia grundades år 2000 och är verksamt inom reklambranschen. Bolagets utbud har med tiden successivt utvecklats och består idag främst av utomhusreklam. Kännetecknande för verksamheten är att Bolaget har knutit till sig kontrakt för upprättande av Bolagets digitala skärmar och vepor på attraktiva platser i storstadsmiljö. AdCityMedia tillåter sedan kunder att abonnera Bolagets digitala skärmar och vepor för exponering av reklam. 
Ägare

Majoriteten av bolagets ägs av VD:n Anders Axelsson. Han äger ca 715 000 aktier och tillsammans med andra insynspersoner har man tillsammans ca 1 155 000 st aktier. Det finns ca 1 460 000 st aktier och därmed är freefloaten minimal, ca 305 000 aktier finns ute på marknaden. Anders Axelsson har en gedigen erfarenhet och han visar en stor tro på företaget med en sådan stor ägarandel. 2013 köpte han ut sin partner Danniel Bolander och blev majoritetsägare. Detta tolkar jag också som en stark tro till företaget. 
Affärsmodell

AdCityMedias fyra kärnområden 

Media: Bolaget förmedlar reklam som generellt generar en hög påverkan hos betraktaren. AdCityMedias mediaområde består av de digitala skärmar och vepor som Bolaget erbjuder kunderna att annonsera på. I dagsläget har Bolaget vepor placerade på över 40 olika premiumytor och AdCityMedia äger även rättigheter till 140 stycken digitala storbildsytor varav de allra flesta är belägna i Sveriges största städer. 

Digital Signage: Mindre digitala skärmar som huvudsakligen är utplacerade i butiker, restauranger och caféer. AdCityMedia kan som helhetsleverantör erbjuda ett komplett utbud av hårdvara, mjukvara, innehåll, drift, service och support i samband med och efter upprättandet av de digitala skärmarna. I samband med support och drift- service kan AdCityMedia även erbjuda merförsäljning vilket medför att serviceuppdrag ofta kombineras med ren försäljning. 

Production: AdCityMedia erbjuder råd till ägare av faciliteter och hjälper dem att undersöka intäktspotentialen från reklam. Inte sällan är ägarna omedvetna om potentialen och AdCityMedia kan då komplettera erbjudandet med rådgivning kring allt från bygglov till montering av trycksaker och skyltar. På liknande sätt som för Digital Signage så är rådgivning en naturlig utgångspunkt för AdCityMedia att dessutom knyta till sig försäljningskontrakt med facilitetsägare. 

Creative: Grenen av AdCityMedia som sköter samarbetet med reklambyråer. Vid upprättande av utom- husreklam så samarbetar vanligtvis AdCityMedia med en reklambyrå som utvecklar materialet åt klienten. I detta steg krävs koordinering så att reklambudskapet utfor- mas i enlighet med Bolagets produkter så att klientens marknadsföring framställs optimalt. 
Dessa fyra olika områden ger alltså köparen utomhusreklam. Från idén till slutförandet. Samt olika tjänster kopplade till reklamen.

I dagsläget finns Bolagets reklamytor fördelade i över 260 städer runt om i Sverige och AdCityMedias breda utbud har medfört att bland annat multinationella koncerner använder sig av Bolagets reklamytor. Idag har Bolagets erbjudande utvidgats till ett omfattande utbud av reklamlösningar som skräddarsys efter respektive kunds behov. Bolagets reklam- skärmar och vepor finns på de mest attraktiva platserna i Sverige, exempelvis Sergelstorg i Stockholm och på Avenyn i Göteborg.

Videos
https://vimeo.com/144879827


Marknad

Utomhusreklam utgör enbart 1,7 procent av den totala reklammarknaden. Man ser en stark tillväxt för just utomhusreklam och man tror att man kan överta delar från andra områden för reklammarknaden. Hela marknaden för reklammarknaden i Sverige värderades till ca 67 miljarder kronor. Finansiell ställning

Immateriella anläggningstillgångar för Bolaget består av goodwill. Goodwillbeloppet steg från 75 TSEK i december 2014 till 8 219 TSEK i december 2015. Den kraftiga ökningen kan härledas till förvärv som Bolaget genomfört under räkenskapsåret 2015. 
Skulder
Bolagets skulder ökade från 14 314 TSEK i december 2014 till 29 351 TSEK i december 2015. Ökning härstammar i synnerhet från en ökning av checkräkning- skredit, skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga skulder. Ökning av övriga skulder härrör till en säljrevers som utgått till säljaren av Brick Digital.
Bolagets kassaflöde har tyngts av investeringar som framför allt har gått till förvärv av kompletterande verksamheter under 2015. Samtidigt har ett lån tagits upp vilket har stärkt kassaflödet. Majoriteten av kostnaderna som belastat kassaflödet under räkenskapsåret 2015 är engångsposter. Bolaget genererar en vinst efter skatt för samma period som uppgår till 5 427 TSEK. 

Dessa skulder är relativa till förvärven man gjort och därmed är en stor del engångskostnader. Om tillväxten fortsätter och vinsten utökas ser jag inga problem att inte kunna betala av dessa skulder. Att man väljer att höja utdelningen från 2 kr till 2.25 kr ser jag som ett resultat av en stark balansräkning där ledningen tycker att en utdelning är möjlig. 

Bolaget har också ingått två låneavtal med bank i syfte att finansiera sin rörelse samt har två delvis outnyttjade checkkrediter om respektive 3 000 000 SEK. Det ena låneavtalet avser en förvärvskredit om 2 650 000 SEK för förvärvet av ADTV. Det andra låneavtalet avser ett lån om 3 387 500 SEK för ny lösning inom s.k. digital signage. 

http://investor.adcitymedia.com/finansiella-rapporter/

Mål/Vision

AdCityMedias vision är att bli Skandinaviens ledande förmedlare av reklam utomhus. Bolaget vill särskilja sig från sina konkurrenter genom att ha de mest attraktiva reklamytorna och de mest innovativa produkterna.

I nutid

Förvärv 

AdCityMedia har en uttalad strategi att vara delaktig vid konsolideringen av den fragmenterade marknaden för utomhus- reklam. Som en del av strategin har AdCityMedia förvärvat ett antal verksamheter de senaste åren med en intensifierad förvärvstakt under 2015. 

I januari 2015 förvärvade AdCityMedia återstående aktier i bolaget Digital ADTV som innehar över 600 avtal med butiker i servicehandeln där Bolaget ges exklusivitet att montera digitala skärmar i butikerna för visning av reklam. Digital ADTV omsatte cirka 3,5 MSEK under räkenskapsår 2014 och redovisade ett rörelseresultat om -0,9 MSEK. Transaktionen följdes i augusti upp genom ett förvärv av Brick Digital samt ett övertagande av tio storbildsskärmar från Wallstreet i september. 

Brick Digital skapades 2011 och är ett rikstäckande nätverk av digitala storbildsskärmar utomhus. Storbildsskärmarna ägs ytterst av cirka 40 mediaägare och genom förvärvet erhöll AdCityMedia rätten att kontraktera bolag som vill förmedla sin reklam på ytorna. Brick Digitals räkenskapsår har historiskt avslutats under augusti månad respektive år. Under räkenskapsåret 2014 omsatte bolaget 11 MSEK och rapporterade ett rörelseresultat om 0,6 MSEK. Det stora utbudet av storbildsskärmar på attraktiva platser breddar AdCityMedias utbud väsentligt och förenklar processen att kunna förmedla enhetliga reklamkampanjer över hela Sverige. 

De tio storbildsskärmarna som övertogs från Wallstreet är belägna i Stockholm och Göteborg. Skärmarna är några av de mest frekvent observerade på marknaden och stärker AdCityMedias erbjudande om att kunna förmedla reklam på Sveriges allra mest uppskattade reklamplatser. 


VD:n ang. förvärven

Expansionsstrategin som påbörjades under 2015 med förvärvet av såväl ADTV AB med sina drygt 1000 skärmar i ca 650 retailbutiker samt förvärvet av Brick Digital AB har varit lyckade och samtlig personal sitter nu i AdCityMedias lokaler och arbetar i en integrerad organisation. 

Hösten 2015 var den mest händelserika perioden i AdCityMedias historia och kröntes med en listning på First North den 2 december. Före noteringen genomfördes två strategiska förvärv samt att 10 digitala storformatsskärmar övertogs från kollega i branschen vilket sammantaget givit oss en unik position på marknaden. Idag är vi marknadsledande inom digitala storformatsskärmar ovan jord med ett rikstäckande nät bestående av 148 st storformatsskärmar (LED skärmar över 5 kvm). 

Årets förvärv och de nya produktpaketeringarna ger resultat i Q4. Omsättningen ökar med 96% och EBITDA med 242% jämfört med Q4 föregående år. Totala försäljningen under Q4 uppgick till 21 406 TSEK jämfört med 10 919 TSEK under samma period föregående år. Totala försäljningen helår 53 696 TSEK jämfört med 42 413 TSEK föregående år.

Aktien

Vinsten för 2015 landade på 5.4 miljoner kronor. Bara för Q4 landade vinsten på ca 2.4 miljoner kronor detta från ett föregående års resultat på 0.765 respektive -1.3 miljoner kronor. Imponerande tillväxt helt klart! 600 % vinsttillväxt från 2014 till 2015. 

Man fick nyss en order på värd ca 31 miljoner kronor. Den största någonsin! Reaktionen, endast ca 10 % upp. En order som uppgår till ca 30 % av bolagsvärdet. Nästan 1/3! Om man endast räknar på årets resultat får man P/E 20. Om vi räknar med att Q4:s resultat är densamma för alla kvartal för 2016 utan tillväxt får vi P/E 11. Detta är utan tillväxt och företaget räknar med fortsatt stark utveckling, och detta var innan den stora ordern på 31 miljoner. 

Man kan spekulera en del i hur företaget kommer att prestera framöver. Men VD:n har fortsatt stark tro på företaget. Man kommer också utfärda teckningsoptioner under 2016 som inlöses 2017 för 70 kr. Detta för att ytterligare stärka balansräkningen och för kanske framtida förvärv.

Vi tar löpande affärer och pressmeddelar enbart affärer över 1 500 TSEK. Bolaget har en mycket stark orderbok framöver 2016. Produktpaketeringar och förändrad organisation förväntas ge fortsatt ökning av ordrar 2016 men först 2017 ser vi full effekt.

Våra andra affärsområden digital signage, production och creative kommer framöver benämnas enbart creative och här ser vi en mycket stor potential. Under 2015 har vi fokuserat på att skaffa referenskunder vilket har lyckats bra. Målet 2016 är att gå i mål med några av de större projekt som ligger offererade. Bolaget skall fortsatt expandera och den nyanställda försäljningsansvarige Annaqie Rickman för creative har som uppdrag att öka omsättning och resultat vid sidan om Mikael Solberg som är försäljningsansvarig för mediadelen.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/18/adcitymedia-bokslutskommunik-januari-december-2015-a-city-media.html

Om vi räknar med Q4:s resultat för hela 2016 får va 9.6 miljoner kronor i vinst. Detta ger P/E 11 vid kursen 70 kr. P/E 25 är enligt mitt tycke rimligt om man växer i denna takt. Detta ger en kurs på ca 160 kr. Och detta är utan någon tillväxt alls från Q4. Det är rimligt att resultatet hamnar ännu högre om bolaget presterar. Men med tanke på den stora ordern man nyss fick tycker jag att bolaget förtjänar ytterligare en uppvärdering. 

Affären innefattar en helhetslösning avseende retail-kedjans digitala kommunikation och 65 procent av intäkterna från ordern förväntas inkomma 2016 och resterande del under 2017.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/22/adcitymedia-adcitymedia-erhaller-digital-signage-order-om-31-msek.html

Därmed tror jag att kursen kan komma att nå 130-150 kr inom några dagar och successivt klättra mot, om bolaget fortsätter att utvecklas som i Q4 och bättre, en kurs runt 200-250 kr. Kanske tom. högre om bolaget presterar bättre än jag estimerat. Bolaget noterades kring 60 kronor men kursen har gått ner främst pågrund av svalt intresse trots flera ordrar. Till och med en order på 31 miljoner lyckades inte öka intresset markant. 

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html  

1 kommentar:

  1. Hej!

    Hur ofta uppdaterar du din blogg? Bra jobbat vore vara intressant att läsa om nytt bolag.

    Mvh

    SvaraRadera