torsdag 7 januari 2016

Pallas Group, Smart Energy, Smart Tankers

Analys av Pallas Group.

Affärsidé 

Pallas Group skall äga och lönsamt driva mindre tank- och torrlastfartyg på kontrakt med solida befraktare i fasta timecharteravtal. Fartygen skall operera i Europa.

Pallas Group jobbar långsiktigt med att skapa kundanpassade fartyg tillsammans med industrikunder såsom Topoil AB som hyr MT Pallas på ett långtidskontrakt, Thunbolagen som hyr MV Pallas Ocean för att nyttjas till transport av bland annat industrisalt för Akzo Nobel samt Bunker Gibraltar/Bomin som hyr MT Pallas Glory.

Pallas Groups framtida inriktning är avancerade bunkringsoperationer och koncernen avser att växa inom denna nisch, främst i europeiska farvatten.

Affärsidé - Smart Energy:

Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. På detta sätt ska Smart Energy pressa inköpspriser och sedermera importera eget bränsle för att på så vis kunna hålla låga priser till slutkonsument. 

Smart är lokalt förankrad och genom att bibehålla varumärken som förvärvas är Smart Energy nära kunden på marknaden och har hög lokal kännedom genom deras lokalkontor. Smart har en liten och kostnadseffektiv organisation med direkt kundkontakt och på så vis kan man vara mycket lyhörda mot kundernas behov, som är en viktig del i vår affärsidé.

Ägarstruktur - Pallas Group

Ägare
Antal A-aktier
Antal B-aktier
Smart Energy Sweden Group AB             
1 200 000
2 031 808

Inge Pettersson

2 100 000
Majnabbe Motor AB 

920 000
OSIR AB        

1 000 000

Det finns ca 16 miljoner aktier på first north, den sk. freefloaten är därmed endast 10 miljoner aktier. Kan vara positivt i den bemärkelsen att priset pressas upp fort av köpare och negativt 
då det blir hög volatilitet i aktien.

Företaget:


Miljoner kronor
Juli - september

Helår
Gällande datum
2015/2016    
2014/2015     
2013/2014
Omsättning
7,4
16,1
52,1
Övriga intäkter
0,0
0,0
4,9
Kostnader
−5,1
−14,2
−44,4
Resultat före av-/nedskrivning
2,3
1,9
12,6
Resultat efter skatt
0,0
−0,6
1,8
    
Den senaste rapporten avser perioden juli-september 2015/2016  och ser relativt dyster ut då man ligger på plus/minus-noll. Resultatet beror till största del på att MT Pallas genomfört sin planerade torrdockning vilket belastat resultatet negativt. 

Rapportperioden kan kännas lite skum och detta beror på att man tillämpar sig utav ett sk. brutet räkenskapsår med bokslutsdatum 30/6. Denna rapporten är alltså första kvartalsrapporten, Q1. 

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport för kvartal 2, oktober 2015 – december 2015 den 24 februari 2016.
Delårsrapport för kvartal 3, januari 2016 – mars 2016 den 25 maj 2016.

Omsättningen under perioden uppgick till 7,4 Mkr(16,1 Mkr) vilket är en minskning med 54 % från samma period föregående år. Detta beror på att koncernen under föregående räkenskapsår avyttrade och återlevererade sina två torrlastfartyg.

Sysselsättningsgraden för koncernens två ägda fartyg har varit hög under perioden och driftsavbrotten har varit begränsade till den planerade torrdockningen av MT Pallas där fartyget låg still i 18 dagar.

Koncernens EBITDA uppgick till 2,3 Mkr(1,9 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,0 Mkr(-0,5 Mkr).

http://www.pallasgroup.se/images/files/q1_2015-2016_pallas_group_ab.pdf

I nutid:

Varför Smart Energy nämns i denna analys är därför att man är huvudägare i Pallas Group och kommer förändra verksamheten, för att passa in i Smart Energy koncernen.

Den 30 september 2015 förvärvade Smart Energy Pallas Group och därefter har en årsstämma hållits där Smart Energy la fram förslag angående namnbyte från Pallas Group till Smart Tankers och en ny styrelse, för att kunna föra bolaget vidare som en del av Smart koncernen. Dessa förslag kommer att tas upp på nästa stämma och enbart ett namnbyte med Smart - märket kommer ge en tung effekt då detta är en stark kurs drivande nyhet. 

http://news.cision.com/se/pallas-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma,c9861065
http://www.pallasgroup.se/images/press/2015-12-03.pdf

Pressmeddelande angående kostnadsbesparingar (2015-12-01):

STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgslistade Smart Energy uppger att kostnadsbesparingarna tillsammans med det First North-listade dotterbolaget Pallas Group kommer att uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor årligen.Det framgår av ett pressmeddelande.

De båda bolagen kommer bland annat att ha gemensamt kontor, ledning och ekonomistyrning, uppger bolaget. Smart Energy äger i nuläget 18 procent av kapitalet samt 50,1 procent av rösterna i Pallas Group.


Pressmeddelande angående Smart Energys shippingverksamhet (2015-12-01):

Smart Energys nya dotterbolag Pallas Group AB offentliggjorde den 151130 sin kvartalsrapport för perioden juli - september 2015 och nedan kan du läsa en kortsammanfattning av rapporten.

Rapporten i korthet
Omsättning för perioden uppgick till 7,4 Mkr .
EBITDA för perioden uppgick till 2,3 Mkr, vilket motsvarar en bruttomarginal på 31 % Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,8 Mkr.
Kassan var 3,6 Mkr. Resultatet beror till största del på att MT Pallas genomfört sin planerade torrdockning vilket belastat resultatet negativt.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/CaucasusOil/76109/451613.pdf

I framtiden:

Informationsfilm Smart Energy (2015-11-25):

I början av filmen får vi höra att man förvärvat Pallas Group med målet att frakta koncernens bränsle och på sikt enbart för Smart Energy. 


Utdrag från pressmeddelande angående försäljning (2015-11-19):

Försäljningsprognos för koncernen

Det är ledningens bedömning att koncernen kommer uppnå en nettoomsättning på ca 750-770 Mkr per helår och uppnå en försäljning på helårsbasis till 75 miljoner liter. Långsiktiga försäljningsmålet är att koncernen skall öka sin försäljning till 300 miljoner liter bränsle årligen år 2019 jämnt fördelat mellan fossila och förnyelsebara bränsleprodukter.

Strategisk utveckling samt pågående projekt

Förvärvet av kontrollposten i sjölogistikbolaget Pallas Group AB(publ) är nu klart. Smart har också föreslagit att ändra bolagets namn från Pallas Group till Smart Tankers på nästa ordinarie stämma.
Arbetet med att starta upp den egna oljedepån i Trelleborg för att börja importera bränslen har påbörjats.


Pallas Groups syn på framtiden i den senaste rapporten:

Bunkerfartygen
M/T Pallas är i drift sedan december 2011 i sin timecharter för Topoil AB.

M/T Pallas Glory seglar sedan mars 2015 i ett timecharteravtal för Stena Oil.

M/T Pallas har i sitt timecharteravtal en eskaleringsklausul vilket gör att intäkterna från hösten 2013 ökar med ca 2,5 % årligen.

Styrelsen har utvärderat bolagets framtida inriktning och därvid funnit att det i marknaden för avancerade bunkringsoperationer finns goda affärsmöjligheter. Bolaget avser att växa inom denna nisch och främst då i europeiska farvatten. Bolagets två bunkerfartyg uppfyller alla oljebolags regelverk för att kunna operera över hela världen vilket gör fartygen flyttbara i händelse av att kunderna vill använda fartygen i någon annan hamn.

http://www.pallasgroup.se/images/files/q1_2015-2016_pallas_group_ab.pdf

Aktien:
Vid 1 kr är BV ca 16 miljoner kronor. Detta är en grov undervärdering med tanke på alla förändringar Smart koncernen införlivar med t.ex. namnbyte, ny ledning etc. Dock har man finansierat sina båtar med lån på ca 90 miljoner som dock är långfristiga. Detta innebär att man kan betala allt eftersom bolaget tjänar mer pengar vilket kan dröja 1-2 år. 

Smart har som mål att nå en försäljning på 75 miljoner liter och att öka denna till 300 miljoner liter årligen på sikt och detta kommer ge enorma intäkter för Pallas Group. Man kommer dela samma kontor och ledning som Smart och är i princip en del av koncernen nu och kommer spara 1,5 miljoner på detta. 

Man kan förutsätta att när Smart går bra kommer Smart Tankers gå bra då jag förutsätter att man använder förvärvet för att frakta koncernens olja. Pallas Group ligger nu i en tidigt uppgångsfas där man i första kvartalet är break-even. Förra året hade man en omsättning på 52 miljoner, detta i förhållande till BV på 16 miljoner. Man kan säkerställa att aktien är gravt undervärderad och detta då inga investerare fått upp ögonen för aktien. När namnbytet sker kommer marknaden verkligen få upp ögonen för bolaget. 

Om vi räknar EBIT är en rimlig aktiekurs, förväntat att rörelseresultatet ligger på samma nivå som förra året, med P/E 20, en aktiekursen på ca 20 kr. Och detta är om rörelseresultatet är på samma nivå, ni kan själva tänka er om vi når högre i och med Smarts nya inriktning för bolaget. Vi kan redan se hur bra de lyckats med deras andra förvärv, Smart Energy, när de fortfarande var Caucascus Oil. Värt att nämna igen är också att de har en kassa på 3,6 miljoner kr. 

De tal jag räknat på är också på denna års vinst! Man brukar ofta räkna några år framåt och med tanke med att Smart är nya huvudägaren kommer nog vinsttillväxt vara att räkna med, inte minst från Smarts egna koncern när dessa börjar frakta mer olja! Om man endast räknar med bibehållen vinst på samma nivå som förra året kan man räkna på sammanlagda intäkter på ca 37,8 miljoner kronor vilket ger en kurs på 50 kr vid P/E 20 efter 3 år. Detta är utan tillväxt i vinst och är ca 5 000 % från dagens kurs.

P/E:
12 600 000 / 16 000 000 = 0,7875
1 / 0,7875 = 1,27 
20 / 1,27 = 15,7
15,7 * 1 = 15,7
Procentuell vinst från dagens kurs:
15,7 / 1 = 1 570 %.

Om vi endast räknar nettoresultat med P/E 20 får vi aktiekursen 2,2 kr.
1 800 000 / 16 000 000 = 0,1125
1 / 0,1125 = 8,9
20 / 8,9 = 2,2
1 * 2,2 = 2,2
Procentuell vinst från dagens kurs:
2,2 / 1 = 220 %

Min egna uppfattning är att vi kommer stå i runt 3 kr inom en vecka och stabiliseras runt 5 kr efter en månad. Vi kan nog se ännu högre kurser, men detta är vad jag tror och mycket av detta kommer att inträffa när Smart Energy aktieägare får upp ögonen för bolaget. Om man äger och tror på Smart är det givet att man också tror på Smart Tankers (Pallas Group).

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar