torsdag 7 januari 2016

PExA

Analys av PExA.

Affärsidé:

”PExA utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.”

Kort om företaget:

Idén och forskningen som lade till grund för företaget kommer från en metod som togs fram vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Förenklat har forskningen lett fram till en helt ny metod för att undersöka lungorna. Metoden bygger på ett instrument som mäter partiklar i utandningsluften. Man kan därmed identifiera potentiella lungsjukdomar utan att göra några fysiska ingrepp. Detta är ett helt nytt sätt att mäta och kommer att revolutionera, då man på ett väldigt enkelt sätt kan undersöka lungorna och därmed underlättar diagnosen. 

Företagets affärsmodell:

  1. Försäljning av instrumentet PExA 2.0.
  2. Uthyrning av Instrumentet PExA 2.0.
  3. Regelbunden service för t.ex. delar till instrumentet PExA 2.0.
  4. Regelbunden support för PExA 2.0.
  5. Diverse förbrukningsartiklar.
  6. Analystjänster.

Ägarstruktur:

Ca 30 % av aktierna innehavs av långsiktiga ägare med ledande befattningar inom bolaget. Detta motsvarar ca 1 900 000 aktier som är bundna detta innebär ca 4 500 000 st. sk. ”flytande aktier”. 

Detta är ytterst lite om man jämför med andra läkemedelsbolag som t.ex:

Braincool - 20 000 000st
Dignitana - 17 000 000st
Phase Holographic - 10 000 000st
Scibase Holding - 8 000 000st
Redsense - 8 000 000st
SpectraCure - 25 000 000st
Idogen - 10 000 000st
Corline Biomedical - 9 500 000st
PExA - 6 400 000st

Jämförelsen har inget med potentialen i de olika bolagen att göra utan snarare aktieantalet. Detta för att visa att det kan bli en sk. ”trångt i dörren” effekten. Vilket kan vara positivt eller negativt beroende på person. 

Företaget:

En faktor som skrämmer många investerare är nyemission skräcken. Denna är ytterst minimal i PExA då man genom noteringen fick in tillräckligt med pengar för att lansera sin produkt. Soliditeten ligger på ca 85 %. 

”Pexa har via genomförd nyemission och private placement en ekonomisk uthållighet för att introducera sin produkt i Norden och högprioriterade länder i Europa.”

När man sedan lanserat sitt instrument kommer intäkterna rulla in både från olika försäljningar av instrumentet PExA 2.0 och olika regelbundna intäkter som kommer bidra till ett gott kassaflöde.

I nutid:

PExA är tillskillnad från många andra bolag inom läkemedelssektorn nära målgången (lansering av produkt). Detta då PExA till skillnad från många andra bolag inte behöver några fler NE, för att forska vidare i flera stadier, för att slutligen nå lansering. PExA är därmed inte långt ifrån målgången och CE-märkningen är runt hörnet då man förväntas få denna i december! Därefter är produkten klar att lanseras. 

Om användningsområden & marknaden: 

PExAs system kan användas mot många olika typer av sjukdomar där de främsta är astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), tuberkulos, cystisk fibros, lungcancer m.m.

Vi kan därför säkerställa att det finns många områden för produkten. Jag skriver med lite siffror för att få en sk. siffrig bedömning för marknaden. 

Astma: Nedsättande av luftvägarna, ca 100-150 miljoner i världen.

KOL: En forma av astma som utvecklas, ca 700 000 st i Sverige. De flesta vet inte om att man har sjukdomen då det kan vara vanliga hostor som är avslöjande. Man beräknar att 4-10 % av de vuxna i världen har KOL.

Tuberkulos: ca 1/3 av jordens befolkning är tuberkulos bakterie bärare. ca 9 miljoner insjuknar där utav 2 miljoner dör. 

Lungcancer: En av de vanligaste cancerformerna i världen. 

Dessa exempel ger ett hum om potentialen och med tanke på att det finns ca 1 miljard rökare i världen kan man med god säkerhet säga att lugnsjukdomar kommer fortsätta vara en global hälsofara en lång tid framöver! Endast i Sverige röker ca 20 % av populationen, detta motsvarar ca 1,5 miljoner svenskar. Endast i Sverige har vi därför en ytterst stor marknad nu och framöver. Detta då t.ex. KOL, astma, lungcancer mfl. har en större chans att uppkomma om man röker.

Utdrag från delårsrapport 2015-01-01 - 2015-09-30:

”Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Mot bakgrund av data från världs- hälsoorganisationen (WHO) är lungsjukdomar idag den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Inom astma gör GINA (Global Initiative for Asthma) bedömningen att om inga större genombrott inom forskning och behandling görs från nu och fram till år 2020, kommer cirka 120 000 människor i Europa dö till följd av astmaattacker och 4 miljoner bli hospitaliserade.”

Aktien: 

Vi är som sagt i slutskedet av en process som tar lång tid och med Ingen NE i sikte är det en väldigt attraktiv placering. 

Om vi gör jämförande exempel i börsvärden hos andra läkemedelsföretag:

Braincool - 260 miljoner.
Dignitana - 200 miljoner.
Phase Holographic - 280 miljoner.
SyntheticMR - 280 miljoner.
Scibase Holding - 250 miljoner.
PExA - 85 miljoner.

Det alla dessa företag har gemensamt är att alla tillverkar instrument för hälsosektorn. Många av dessa är i samma fas som PExA men har ett mycket högre börsvärde. En del har också CE-märkt sin produkt och skall snart ut på marknaden, eller redan är ute. PExA ligger därför strax efter några av dessa företag i utveckling då man inte fått en CE-märkning ännu, men med tanke på att denna skall komma i december borde företaget därmed värderas mer rättvist i kontrast till dessa andra företag i samma bransch.

Marknaden är minst lika stor eller större för ett företag som PExA där man har en helt unik produkt. Därmed borde en vidare uppvärdering vara väntat, utöver den kursstegring vi redan sett. Man satte ett lågt börsvärde för att locka investerare vid noteringen, men realistiskt är aktien gravt undervärderad. 

Med tanke på att det endast finns 6 500 000 st aktier i PExA kommer aktiepriset ”kännas högt” då priset på kursen kommer ligger långt över tidigare nivåer. Men detta tänkande är helt felaktigt då priset på aktien kommer att reflektera ett mer realistiskt och rimligt börsvärde.

Nuvarande börsvärde ligger på ca 85 miljoner vilket ger aktiekursen 13,70 kr. I nuvarande situation borde företaget värderas till minst 150 miljoner och efter CE-märkning till minst 200-250 miljoner, detta då man är i slutfasen och CE-märkningen är runt hörnet. 

Ett börsvärde på 150 miljoner ger aktiepriset - 23,40 kr
Ett börsvärde på 200 miljoner ger aktiepriset - 31,25 kr
Ett börsvärde på 250 miljoner ger aktiepriset - 39,00 kr 

Marknaden kan uppfatta detta som dyrt då man redan sett en procentuell stegring på aktien, ca 240 % sen introduktionen. Men fundamentalt finns de en ytterligare procentuell stegring att förvänta sig.

Från dagens nivåer är den procentuella avkastningen vid ett börsvärde på:

150 miljoner = 70 %
200 miljoner = 130 %
250 miljoner = 185 %

Realistiskt tror jag på en vidare uppvärdering till 200 miljoner där ett rimligt börsvärde enligt mig ligger innan CE-märkningen kommer. Om marknaden väljer att spekulera för det rimliga utfallet att CE-märkningen kommer vid sagd tidpunkt kan vi se 250 miljoner innan själva märkningen eller så etablerar vi oss på en nivå runt 200 miljoner där vi sedan inväntar CE-märkningen. Efter märkningen kan vi fortsätta vidare uppåt. Båda dessa händelser kan inträffa beroende på hur marknaden reagerar men oavsett är en rimligt värdering runt 200 miljoner kronor i börsvärde. Därmed kan man förvänta sig som investerare en avkastning på ca 185 % innan nyår och 130 % innan CE-märkningen.

Disclaimer
[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar